Composition of members:

Chairman
Puan Zainah binti Mustafa

Members

Tuan Haji Abdullah bin Md Yusof
En Shahrizam bin A. Shukor